เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2566 สำนักคอมพิวเตอร์ มบส. จัดอบรมการใช้งานระบบบริหารจัดการทรัพยากรองค์กร (ERP ERP) โดยมีอาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม รองอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรม พร้อมด้วยทีมผู้บริหารสำนักคอมพิวเตอร์ และบริษัท นากา อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด รวมถึงบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุ และงานด้านจัดซื้อจัดจ้างทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย เข้าร่วมอบรมเรียนรู้ขั้นตอน/กระบวนการ การใช้งานระบบ ERP ระบบใหม่ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และงานด้านพัสดุ ประกอบด้วยการจัดทำแนวทางและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างให้ครอบคลุมทุกกระบวนการในการจัดหาพัสดุเพื่อให้รองรับเทคโนโลยีที่นำมาใช้ในมหาวิทยาลัย ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1055 อาคาร 10 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา