เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2566 สำนักคอมพิวเตอร์ มบส. จัดกิจกรรมอบรมทักษะดิจิทัลสำหรับชุมชน หลักสูตร “รู้ทันภัยไซเบอร์” : ภายใต้โครงการพัฒนาระบบเทคโนโยีสารสนเทศที่ตอบสนองการบริหารยุคดิจิทัล โดยมีอาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม รองอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรม พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ผลงาม ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าอบรมจากชุมชนเขตธนบุรี โดยมี ผศ.วิชุณี สารสุวรรณ และผศ.ดร.นิศากร เถาสมบัติ บรรยายให้ความรู้/แนวทางเพื่อป้องกันภัยทางไซเบอร์ประกอบด้วย วิธีการใช้งานโทรศัพท์มือถือให้ปลอดภัยจากภัยคุกคาม, การใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) อย่างปลอดภัย, รู้ทัน/ป้องกันการซื้อของออนไลน์, แนวทางการใช้รหัสผ่าน หรือพาสเวิร์ด (Password)ให้มั่นคงปลอดภัย, ข้อแนะนำวิธีสำรองข้อมูลเพื่อป้องกันมัลแวร์เรียกค่าไถ่หรือข้อมูลสูญหาย แบบไหน “ควรทำ”/“ไม่ควรทำ” ตลอดจนการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย ณ ห้อง Edu Roam อาคาร 10 ชั้น 1 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา