เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2566 สำนักคอมพิวเตอร์ มบส. จัดอบรมการนำเทคโนโลยี AI มาประยุกต์ใช้ด้านการศึกษาให้แก่คณาจารย์และบุคลากร โดยมีอาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรม และมี ผศ.ดร.กิตติพงษ์ สุวรรณราช เป็นวิทยากรบรรยายการอบรมเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยี AI มาใช้งาน เช่น เทคนิคและหลักการในการใช้คำสั่ง prompt ใน ChatGPT การใช้เทคโนโลยี AI ในการสร้างรูปประกอบสื่อ เพื่อให้คณาจารย์และบุคลากรสามารถนำเทคโนโลยี AI ไปประยุกต์ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอบรม Online ผ่าน ZOOM Meeting