โดยมีคุณประเมศฐ์ ศตประสิทธิ์ชัย ผู้เชี่ยวชาญทางด้านระบบสารสนเทศและการทำ Data Analytics ได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ Power BI ซึ่งเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ (Business Analytics Tool) และสร้างรายงาน สร้าง Dashboard นำเสนออกมาในรูปแบบ Interactive ทั้งแบบตาราง กราฟ ชาร์ท แผนที่ เพื่อให้สามารถวิเคราะห์และนำข้อมูลไปใช้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1092