เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2566 สำนักคอมพิวเตอร์ มบส. จัดประชุมแนวทางการปรับปรุงเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัยแบบหลายภาษา : ภายใต้แนวทางการขับเคลื่อนโครงการการพัฒนาดิจิทัลและการประชาสัมพันธ์ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ เพื่อรองรับการเป็น University as a Marketplace และการจัดอันดับมหาวิทยาลัย โดยมีอาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม รองอธิการบดี และอาจารย์ ดร.สุทิพย์พร โชติรัตนศักดิ์ รองอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากสำนักคอมพิวเตอร์ และผู้บริหารสำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน มบส. ร่วมหารือแนวทางการจัดทำเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัยหลายภาษา ซึ่งมีองค์ประกอบตัวอย่างเว็บไซต์หลายภาษาของมหาวิทยาลัยชั้นนำต่าง ๆ รวมถึงหน้าเพจที่ต้องพัฒนาแบบหลายภาษา ซึ่งจะส่งผลการดำเนินงานการทำเว็บไซต์ตลอดจน Webometrics ที่สนับสนุนงานด้านการจัดอันดับมหาวิทยาลัยต่อไป ณ ห้องประชุมชั้น 13 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และ online ผ่าน ZOOM Meeting