เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2566 สำนักคอมพิวเตอร์ มบส. จัดอบรมการใช้งานซอฟต์แวร์ Foxit สำหรับจัดการเอกสาร pdf และการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีอาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม รองอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรม และมีคุณภักดี โตแดง เป็นวิทยากรบรรยายการอบรมให้ความรู้โปรแกรม Foxit ประกอบด้วยการเข้าใช้งาน Foxit เบื้องต้น ,การสร้างเอกสารและฟอร์ม ,การสร้างแบบสอบถามผ่าน Foxit Editor on Cloud ซึ่งFoxit เป็นโปรแกรมสำหรับอ่านไฟล์ PDF ที่มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูง มีฟังก์ชันการใช้งานหลากหลายเกี่ยวกับการดำเนินเอกสารราชการ ตัวโปรแกรมรองรับภาษาไทย สามารถแก้ไข/แปลงไฟล์เป็น Word ได้รวมทั้งยังสืบค้นคัดลอกเนื้อหาภาษาไทยได้อย่างดีเยี่ยม ,ค้นหาข้อความแบบเต็มหรือค้นหาคีย์เวิร์ดที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว จากหลาย ๆ เอกสารในโฟลเดอร์ที่เลือกภายในครั้งเดียวโดยไม่ต้องไล่เปิดทีละไฟล์ รวมถึงสามารถรองรับลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์และลายเซ็นดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1092