ระหว่างวันที่ 26 – 27 สิงหาคม 2566 สำนักคอมพิวเตอร์ มบส. ดำเนินการสอบวัดทักษะสมรรถนะและดิจิทัลสำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายประจำปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 1) โดยมีนักศึกษาภาคปกติทุกหลักสูตร รหัส 63, นักศึกษาหลักสูตรต่อเนื่อง รหัส 65 จากคณะวิทยาการจัดการ , คณะครุศาสตร์ , คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ , คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ และวิทยาลัยการดนตรี เข้าร่วมทดสอบวัดสมรรถนะทักษะดิจิทัลสำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ประจำปีการศึกษา 25656(รอบที่ 1) ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา