เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2566 สำนักคอมพิวเตอร์ มบส. จัดประชุมหารือแนวทางการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลจอกหินตะนาวศรี โครงการ อพสธ. โดยมีอาจารย์ ดร.สุรินทร์ ผลงาม ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ ให้เกียรติเป็นประธานการประชุม ซึ่ง ผศ.จรัญ ประจัญบาล อาจารย์ประจำสาขาวิชาจุลชีววิทยา สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ค้นพบจอกหินตะนาวศรี ดังกล่าวซึ่งเป็นพืชประจำท้องถิ่นบางแห่ง และพืชหายาก ซึ่งจะพบบนเขาหินปูนในป่าผสมผลัดใบ ที่ระดับความสูง 100 – 150 เมตรจากระดับนำ้ทะเล ในภาคตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศไทย จึงได้หารือแนวทางการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับจอกหินตะนาวศรี ภายใต้โครงการ อพสธ. ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชต่อไป ณ ห้องประชุมสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติ อาคาร 10 ชั้น 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา