เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2566 สำนักคอมพิวเตอร์ มบส. จัดประชุมเพื่อรับฟัง/ข้อเสนอแนะการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำระบบ ERP มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยมี อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม รองอธิการบดี ,อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ผลงาม ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ ให้เกียรติเป็นประธานการประชุม และมีบริษัท นากา อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด พร้อมทั้งบุคลากรจากกองนโยบายและแผน กองคลัง และงานพัสดุ เข้าร่วมรับฟังข้อเสนอแนะ/การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการพัฒนาระบบ ERP ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้การดำเนินงาน/ขั้นตอน/รูปแบบเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ณ ห้อง Active Learning ชั้น 3 อาคาร สมเด็จเจ้าพระยาบรมมมหาพิชัยญาติ (ทัต บุนนาค) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา