เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2566 อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ผลงาม ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ พร้อมด้วยทีมพัฒนาเว็บไซต์สำนักคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมประชุมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยมี ผศ.ดร.เกียรติขร โสภณาภรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานการประชุม และนางสาวเพ็ญนภา พฤฒินิรันดร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ หารือแนวทางการปรับเปลี่ยนรูปแบบเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา www.bsru.ac.th ให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานและรูปแบบของสถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อจัดการข้อมูลตามหลักเกณฑ์และแนวทางในการจัดทำหรือพัฒนาเว็บไซต์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีประสิทธิภาพกับการทำงานสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาต่อไป ณ ห้องประชุมย่อย สถาบันวิจัยและพัฒนา อาคาร 6 ชั้น 7