ระหว่างวันที่ 22 – 23 กรกฏาคม 2566 สำนักคอมพิวเตอร์ มบส. จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาสมรรถนะและทักษะดิจิทัลสำหรับนักศึกษา : กิจกรรมที่ 5 พัฒนาทักษะดิจิทัลและการทดสอบทักษะดิจิทัลสำหรับนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมี อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม รองอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักคอมพิวเตอร์ กล่าวบรรยายแนะนำการเข้าใช้งานสารสนเทศภายในมหาวิทยาลัย พร้อมให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาทักษะดิจิทัลพื้นฐานทางด้านคอมพิวเตอร์ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ตลอดจนทดสอบความรู้หลังการอบรมเพื่อให้นำความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 1 ชั้น 4 และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์อาคาร 10 สำนักคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา