เมื่อวันที่ 19 กรกฏาคม 2566 สำนักคอมพิวเตอร์ มบส. จัดประชุมเพื่อรับฟัง/ข้อเสนอแนะการจัดเก็บข้อมูล ระบบไปราชการและการลา ขอรถไปราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยมี อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ผลงาม ให้เกียรติเป็นประธานการประชุม และมีบริษัท นากาอินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด พร้อมทั้งบุคลากรจากกองบริหารงานบุุคคล และงานยานพาหนะ เข้าร่วมรับฟังข้อเสนอแนะ/แนวทางการพัฒนาระบบฯ ดังกล่าว เพื่อให้การดำเนินงาน/ขั้นตอน/รูปแบบเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ณ ห้อง Active Learning ชั้น 3 อาคาร สมเด็จเจ้าพระยาบรมมมหาพิชัยญาติ (ทัต บุนนาค) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา