เมื่อวันที่ 19 กรกฏาคม 2566 สำนักคอมพิวเตอร์ มบส. จัดประชุมเพื่อรับฟัง/ข้อเสนอแนะการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP) รูปแบ Web application ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยมี อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม ให้เกียรติเป็นประธานการประชุม และมีบริษัท นากา อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด พร้อมทั้งบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยคณะต่าง ๆ เข้าร่วมรับฟังข้อเสนอแนะ/แนวทางการพัฒนาระบบฯ ดังกล่าว เพื่อให้การดำเนินงาน/ขั้นตอน/รูปแบบเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ณ ห้องประชุมสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติ อาคาร 10 ชั้น 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา