เมื่อวันที่ 19 กรกฏาคม 2566 สำนักคอมพิวเตอร์ มบส. จัดประชุม : คณะกรรมการเครือข่ายด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ครั้ง 4/2566 ผ่านระบบ ZOOM Meeting โดยมี อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ผลงาม ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ เป็นประธานการประชุม และคณะกรรรการเครือข่ายคอมพิวเตอรืจากหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดโครงการพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลสำหรับคณาจารย์และบุคลากร ,กำหนดการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 ,สรุปรายงานโครงการติดตั้ง Access point จำนวน 200 จุด ฝั่งสาธิต ,การแจ้งรหัสเข้าใช้งานสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 ,รายงานผลการจัดส่งคอนเทนต์เพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย ฯ ,สรุปประเด็นการประชุม “การรับฟังและแสดงความคิดเห็นต่อมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐเวอร์ชัน 3.0 รวมถึงแนวทางแก้ไขปัญหาการใช้งาน BSRU APP สำหรับนักศึกษาใหม่และบัณฑิตที่รายงานตัวเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร