เมื่อวันที่ 13 กรกฏาคม 2566 สำนักคอมพิวเตอร์ มบส. ได้รับเชิญเป็นวิทยากร : บรรยายโครงการยกระดับการเรียนรู้โรงเรียนเครือข่ายขนาดเล็ก สังกัด สพฐ. ในเขตจังหวัดชัยภูมิ ซึ่งจัดโดยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ โดยมีบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ นายภักดี โตแดง นายวีรุวฒิ ฉัตรธนโชติกุล และนายกิตติภูมิ มีรักษา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ Scratch ซึ่งเป็นโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ ที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้งานในรูปแบบของบล็อกคำสั่ง (Block Programming) แล้วนำมาต่อกันเพื่อสร้างรหัสคำสั่ง (Code) เพื่อสั่งให้โปรแกรม Scratch ทำงานตามที่ได้เขียนโปรแกรมไว้ สามารถนำมาใช้พัฒนาซอฟต์แวร์เชิงสร้างสรรค์ เช่น ภาพเคลื่อนไหว นิทานที่สามารถโต้ตอบกับผู้อ่านได้ เกม ดนตรี และศิลปะ และเมื่อสร้างเป็นชิ้นงานแล้ว ยังสามารถนำชิ้นงานที่สร้างนี้ นำไปแสดงและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้อื่นได้