ระหว่างวันที่ 10 – 12 กรกฎาคม 2566 สำนักคอมพิวเตอร์ มบส. เข้าร่วมอบรม ด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ในงานอบรม Wunca ครั้งที่ 43 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีนายภักดี โตแดง และนายกิตติภูมิ มีรักษา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ บุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์เข้าร่วมการอบรมซึ่งครั้งนี้เป็นการวางแผนเพื่อป้องกัน และรับมือกับการโจมตีจากผู้ไม่หวังดีถูกให้ความสำคัญอย่างมาก การวางแผนความเสี่ยงและกระบวนการรับมือต่าง ๆ ในเหตุฉุกเฉินถูกเน้นเสริมความรู้เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสามารถดำเนินการตามขั้นตอนอย่างถูกต้องและรวดเร็วต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ในการนี้อบรมด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์เป็นสิ่งสำคัญในยุคปัจจุบัน เนื่องจากความเสี่ยงในด้านไซเบอร์มีความซับซ้อนและค่อนข้างสูง ช่วยสร้างแผนการรับมือทางด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ให้ครอบคลุมและทำให้ผู้เข้าร่วมเป็นส่วนสำคัญในการต้านความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต