ระหว่างวันที่ 4 – 5 กรกฏาคม 2566 สำนักคอมพิวเตอร์ ร่วมกับคณะครุศาสตร์ มบส. จัดเตรียมโปรแกรมและสถานที่ : ทดสอบระบบสารสนเทศประเมินเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู เพื่อให้นักศึกษาคณะครุศาสตร์ที่จะสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูเข้ารับการทดสอบในระบบ Safe Exam Browser (SEB) ของกลุ่มมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ สำนักมาตรฐานวิชาชีพ สำนักเลขาธิการคุรุสภา ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1055