📣สำนักคอมพิวเตอร์ ประชาสัมพันธ์ นักศึกษาใหม่ รหัส 66 (ภาคปกติ) 📆เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะดิจิทัลและการทดสอบทักษะดิจิทัล สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 📆ระหว่างวันที่ 22 – 23 กรกฎาคม 2566 —— กลุ่มผู้อบรมเข้าร่วมกิจกรรม นักศึกษาภาคปกติ รหัส 66 ทุกคณะ —– 📆วันที่ 22 กรกฎาคม 2566 คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะครุศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ฯ วิทยาลัยการดนตรี —— 📆วันที่ 23 กรกฎาคม 2566 คณะวิทยาการจัดการ วิทยาลัยการดนตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ✍กิจกรรมการอบรม 1.อบรมการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักศึกษาใหม่ 2.สอบวัดทักษะดิจิทัล สำหรับนักศึกษาใหม่ . อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงค์ >>>> https://link.bsru.ac.th/2566 ตรวจสอบห้องหองสอบได้ที่ลิงค์ >> https://link.bsru.ac.th/dl66 . หมายเหตุ นักศึกษาต้องเข้ากิจกรรมทั้ง ภาคเช้าและบ่าย ตามกำหนดการ จึงผ่านกิจกรรมการอบรม และได้รับ Serial Key กิจกรรมบังคับการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับนักศึกษา 1 รหัสในวันอบรม **นักศึกษาต้องตรวจสอบกำหนดการอบรมของแต่ละคณะก่อนเข้าร่วมกิจกรรม**