ระหว่างวันที่ 16 – 17 สิงหาคม 2566 คณะผู้บริหารสำนักคอมพิวเตอร์ มบส. เข้าร่วมประชุมสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปี 2566 เพื่อทบทวนงานนโยบาย (Retreat) รวมทั้งติดตามและประเมินผลการดำเนินงานเชิงนโยบายของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในรอบปีที่ผ่านมา และเพื่อกำหนดทิศทางในการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยในปีต่อไป ณ เดอะ รีเจนท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท จ.เพชรบุรี