เมื่อวันที่ 5 – 6 กรกฎาคม 2566 สำนักคอมพิวเตอร์ มบส. จัดพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับคณาจารย์และบุคลากร หลักสูตร “การใช้ ChatGPT เพื่อการประยุกต์ใช้ในสถาบันการศึกษา” โดยมี อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรม และมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงศ์ สุวรรณราช เป็นวิทยากรบรรยายการอบรม ChatGPT เป็นรูปแบโมเดลภาษาที่ถูกเขียนขึ้น เพื่อให้สามารถใช้งานและตอบโจทย์กับทุกคำถามหรือข้อสงสัยได้อย่างครอบคลุม เช่น การให้ข้อมูล สูตรอาหาร แก้โจทย์คณิตศาสตร์ เขียนโค้ด เขียนโปรแกรมเบื้องต้น แต่งเพลง ฯลฯ โดยถูกพัฒนาให้จดจำข้อความจากอินเทอร์เน็ต สำหรับตอบคำถามและแก้ปัญหาให้กับผู้ใช้งานได้ทุกข้อสงสัย ภายใต้การตอบกลับที่เป็นธรรมชาติ คล้ายกับมนุษย์ เรียกได้ว่าสามารถทำงานได้อย่างชาญฉลาดกับการทำงานให้ง่ายขึ้น