เมื่อวันที่ 7 กรกฏาคม 2566 สำนักคอมพิวเตอร์ มบส. จัดอบรมเทคนิคการสร้างสื่อนำเสนอด้วย Microsoft PowerPoints ให้กับนักศึกษาทุกชั้นปี : โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับนักศึกษาเพื่อรองรับการขับเคลื่อน SMART UNIVERSITY โดยมีนายเดชอาคม คดเกี้ยว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ (งานบริการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา) สำนักคอมพิวเตอร์ บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการสร้างสื่อนำเสนอ เทคนิคการสร้างสื่อนำเสนอ เว็บไซต์ที่ช่วยออกแบบสื่อนำเสนอ โดยจะประกอบไปด้วยการเรียบเรียงเนื้อหา/ข้อมูลที่จะเอามานำเสนอ การเลือกแบบอักษร (Fonts) การเลือกใช้สี (Color)รวมถึงการเลือกใช้เทมเพลตที่เหมาะสมกับข้อมูล/เนื้อหาที่จะนำเสนอ ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปแบบอินโฟกราฟิก เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้ฟังตลอดจนเป็นการแสดงถึงความคิดสร้างสรรค์/ออกแบบพรีเซนเตชั่นของผู้นำเสนออีกด้วย ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1055