เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน – 4 กรกฏาคม 2566 คณะผู้บริหาร และบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ มบส. เข้าศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย การนำนวัตกรรมในการบริหารจัดการเมืองและการศึกษาศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต : ภายใต้โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตอบสนองการบริหารงานยุดิจิทัล ซึ่งได้รับการต้อนรับจากอาจารย์ภูริทรัพย์ เดชพิพัฒน์ประชา ผู้อำนวยการสำนักฯ และฝ่ายที่เกี่ยวข้องบรรยายถึงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งเปลี่ยนอินเทอร์เน็ตจาก Cisco เป็น Huawei ช่องทางการเชื่อมต่อและบริการ: UniNet (10 Gbps) AIS (2.7 Gbps ภายในประเทศ,1.2 Gbps ต่างประเทศ) เพื่อจัดส่งข้อมูล พัฒนาระบบนำส่งข้อมูลสำหรับสถาบันอุดมศึกษาแบบ SYSTEM TO SYSTEM เป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างสถาบัน ตลอดจนการทดสอบสมรรถนะและทักษะมาตรฐานสากลด้านดิจิทัลแก่นักศึกษา ICDL