เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2566 สำนักคอมพิวเตอร์ มบส. จัดอบรมการใช้งานระบบหนังสือราชการออนไลน์ (eOffice BSRU) โดยมี อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ผลงาม ให้เกียรติเป็นประธานการอบรม และมีบริษัท นากา อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด คณะกรรมการพัฒนาระบบ eoffice พร้อมทั้งบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยระดับสถาบัน/ศูนย์/สำนัก/รร.สาธิต/คณะต่าง ๆ เข้าร่วมอบรมเพื่อเรียนรู้เบื้องต้นเกี่ยวการใช้งานระบบ eoffice ในการสร้างหนังสือราชการซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนการการสร้างหนังสือภายใน/หนังสือภายนอก/หนังสือภายในเรียนอธิการบดี/ตลอดจนขั้นตอน/กระบวนการเดินเอกสารในระบบดังกล่าวซึ่งต้องทำความเข้าใจกับทุกหน่วยงาน ก่อนที่จะเปิดใช้งานระบบจริงในวันที่ 1 เมษายน 2566 เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมพิชัยญาติ ชั้น 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting