เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2566 สำนักคอมพิวเตอร์ มบส. จัดประชุมสังเคราะห์โครงการข้อมูลโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเชิงพื้นที่เพื่อส่งเสริมและติดตามการจัดการด้านสมุนไพรเชิงพานิชย์ จังหวัดสพรรณบุรี โดยมี อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม รองอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุม และมีอาจารย์ ดร.สุรินทร์ ผลงาม ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ พร้อมทั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารจัดการฯ เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการบริหารจัดการข้อมูลในการจัดการพื้นที่ทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อส่งเสริมการจัดการด้านสมุนไพรเชิงพานิชย์ ของจังหวัดสุพรรณบุรี ตลอดจนเป็นแนวทางในการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวในครั้งถัดไปณ ห้องประชุมพิชัยญาติ อาคารสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติ (ทัต บุนนาค) ชั้น 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา