เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566 สำนักคอมพิวเตอร์ มบส. จัดอบรมโครงการการพัฒนาดิจิทัลและการประชาสัมพันธ์ข้อมูลผ่านเว็บไซต์เพื่อรองรับการเป็น University as a Marketplace และการจัดอันดับมหาวิทยาลัย กิจกรรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการบูรณาการการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่ SMART UNIVERSITY และการจัดอันดับของมหาวิทยาลัย โดยมี อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรม และมีคุณวีรวุฒิ ฉัตรธนโชติกุล เป็นวิทยากรบรรยายการอบรม พร้อมทั้งคณะกรรมการเครือข่ายคอมพิวเตอร์จากหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย เข้าร่วมอบรม ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1055 สำนักคอมพิวเตอร์ มบส. ในการอบรมในหลักสูตรนี้กล่าวถึงแนวทางการเผยแพร่ข่าว (News) บนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย และการเขียนเนื้อหา (Content) บนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยตามหลัก SEO ซึ่งฝึกปฏิบัติการเขียนข่าว (News) บนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย รวมถึงฝึกปฏิบัติการเขียนเนื้อหา (Content) บนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยตามหลัก SEO เพื่อเป็นแนวปฏิบัติตามหลักการต่อไป