เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566 อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ผลงาม ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เข้าร่วมพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศที่ได้เข้าร่วมโครงการต้นแบบการอบรมกลุ่มหลักสูตรทักษะดิจิทัลพื้นฐานที่จำเป็นและทักษะดิจิทัลชั้นสูงเฉพาะทางเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรดิจิทัลทางการศึกษาในบริบทประเทศไทย ณ ห้องประชุมวายุภักดิ์ ชั้น 5 โรงแรมเซ็นทารา ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ โดยมีนายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานในพิธี ซึ่งในงานนี้มีมหาวิทยาลัยราชภัฏที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 36 แห่ง ร่วมพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่มหาวิทยาลัยราชภัฏ