เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2566 สำนักคอมพิวเตอร์ มบส. เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่การพัฒนาเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Development Goal : SDGs) เพื่อการจัดอันดับ Impact Rankings กิจกรรมที่ 1 : การพัฒนากิจกรรมการยกระดับการจัดอันดับมหาวิทยาลัย BSRU-SDG Week to Act 4 SDG Campaign ภายใต้โครงการศูนย์การเรียนรู้เพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับการบริหารจัดการชุมชน : การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) และมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green university)โดยมี อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร โชติรัตนศักดิ์ รองอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานประชุม และ อาจารย์ ดร.ธนิดา สุจริตธรรม ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมทั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่การพัฒนาเพื่อความยั่งยืนเข้าร่วมประชุมเพื่อหารือการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่การพัฒนาเพื่อความยั่งยืนสำหรับการบริหารจัดการชุมชนและก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวต่อไป ณ ห้องประชุมชั้น 13 อาคาร 100 ปีศรีสุริยวงศ์