เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566 สำนักคอมพิวเตอร์ มบส. จัดประชุมการจัดทำอัตลักษณ์ของเว็บไซต์มหาวิทยาลัย โดยมี อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ผลงาม ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการฯ และคณะกรรมการดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ เข้าร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศตามอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัย , การเป็นศูนย์กลางการทำกิจกรรมทางวิชาการ การวิจัย การประชุมทางวิชาการ และการให้บริการวิชาการที่มีคุณภาพแก่ประชาชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ , การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับองค์กรทั้งภายในและภายนอกระดับชาติและนานาชาติรวมถึงพัฒนาฐานข้อมูลความเป็นเลิศตามอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัยและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศทางวิชาการของมหาวิทยาลัยให้แก่สังคมผ่านทางเว็บไซต์ ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนและสร้างความเข้าใจ ให้มีเป้าหมายเดียวกัน สู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับสากล ณ ห้องประชุมพิชัยญาติ อาคารสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติ (ทัต บุนนาค) ชั้น 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา