เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566 สำนักคอมพิวเตอร์ มบส. จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสำนักคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 3/2566 โดยมี อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ผลงาม ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการฯ และบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ มบส. เข้าร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับการติดตามข้อมูล/ตัวชี้วัด การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA), หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการเผยแพร์บทความทางวิชาการที่มีประโยชน์ต่อสาธารณชนเพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปสู่การจัดอันดับมหาวิทยาลัยในระดับสากล รวมถึงการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดใช้งานระบบบริหารหนังสือราชการออนไลน์ (e-Office) ในวันที่ 1 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุมพิชัยญาติ อาคารสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติ (ทัต บุนนาค) ชั้น 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา