เมื่อวันที่ 7 – 8 มีนาคม 2566 สำนักคอมพิวเตอร์ มบส. ได้จัดอบรมพัฒนาทักษะดิจิทัล สำหรับคณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยในหลักสูตร “การสร้างบทเรียนแบบเสมือนจริงด้วยเทคโนโลยี ARVR” โดยมี อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม ให้เกียรติเป็นประธานการอบรม และมี คุณเดชอาคม คดเกี้ยว และ คุณรณกร เรี่ยวแรง เป็นวิทยากรในการอบรม และมีคณาจารย์จากหลักสูตรต่าง ๆ เข้าร่วมอบรม ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1055 สำนักคอมพิวเตอร์ มบส. ในการอบรมในหลักสูตร “การสร้างบทเรียนแบบเสมือนจริงด้วยเทคโนโลยี ARVR” แบ่งการอบรมเป็น 2 หลักสูตร ดังนี้ หลักสูตรที่ 1 การสร้างบทเรียน AR (Augmented Reality) ด้วยแพลตฟอร์ม EON XR ซึ่งเป็นหลักสูตรที่เน้นการสร้างชิ้นงานจากวัตถุเสมือนจริงจาก Library ของ แพลตฟอร์ม EON XR ที่ผู้พัฒนาสามารถเพิ่มเติมเนื้อหาทั้งในรูปแบบของการแปลงข้อความเป็นเสียง การแทรกวิดีโอประกอบการเรียนรู้ การวัดผลผู้เรียนด้วยแบบทดสอบแบบต่าง ๆ อาทิ คำถามปลายปิด การระบุตำแหน่ง การตอบแบบเลือกตอบ เป็นต้น โดยผู้เข้าอบรมได้ฝึกปฏิบัติการสร้างผลงานที่มีการเติมเต็มองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ของ ผู้เรียน ผ่านการเรียนรู้แบบ Augmented Reality และหลักสูตรที่ 2 การสร้างบทเรียน VR (Virtual Reality) ด้วยแพลตฟอร์ม EON XR เป็นเทคโนโลยีที่สร้างสถานที่จำลอง หรือ การถ่ายภาพสถานที่ต่าง ๆ ด้วยกล้องแบบ 360 และนำมา Import เข้าสู่แพลตฟอร์ม พร้อมทั้งเพิ่มเติมความรู้แก่ผู้เรียนในมิติต่าง ๆ ซึ่งการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี AR และ VR เป็นเทคโนโลยีที่กระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียน ให้เกิดการมีส่วนร่วมกับบทเรียนมากยิ่งขึ้น