วันที่ 8 มีนาคม 2566 สำนักคอมพิวเตอร์ มบส. จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายนักคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 2/2566 โดยมี อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ผลงาม ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ มบส. เป็นประธานการประชุม และมีคณะกรรมการนักคอมพิวเตอร์จากหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 10 อาคารสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติ (ทัต บุนนาค)ในการประชุมครั้งนี้ มีประเด็นวาระที่สำคัญเพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยด้วยดิจิทัล ทั้งการดำเนินงานทางด้านดิจิทัลให้เป็นไปตาม พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคล (PDPA) อาทิ การดำเนินงานด้านการจัดเก็บ Cookie Consent ในทุกเว็บไซต์ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย และการประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลบนเว็บไซต์ของทุกหน่วยงานและเป็นไปตามแนวทางของการประเมิน ITA ประเด็นวาระเรื่องการขับเคลื่อนเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย ซึ่งกำลังดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ให้เป็นไปตามหลักของ SEO มากยิ่งขึ้น เพื่อส่งผลต่อการค้นหาและการจัดอันดับของ Google โดยทุกหน่วยงานภายในมีส่วนร่วมที่สำคัญในการผลักดันให้เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาติดอันดับการค้นหาใน Google ไม่ว่าจะเป็นการขับเคลื่อนด้านข่าวสารของมหาวิทยาลัยที่มีความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง และการจัดการด้านเนื้อหา (Content) ที่เป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เป็นกคะแสของสังคมที่มีส่วนทำให้เกิดการติดอันดับการค้นหาตามหลัก SEO มากยิ่งขึ้น และประเด็นการดำเนินงานด้านผลักดันระบบสารบรรณอิเล็กทรนิกส์ (e-Office) ที่มีการพัฒนาและเปิดระบบให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยฯ ได้เข้าทดลองใช้งนาในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2566 และจะเปิดใช้งานระบบอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 เป็นต้นไป