เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566 สำนักคอมพิวเตอร์ มบส. จัดอบรมพัฒนาทักษะดิจิทัลให้กับนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลี โดยมี นายเดชอาคม คดเกี้ยว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ สำนักคอมพิวเตอร์ บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งาน Google Form และ Microsoft Excel เพื่อการวิจัยทางสาธารณสุข ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต ชั้นปีที่ 3 จำนวน 53 คน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1055 อาคาร 10 ชั้น 5