เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566 สำนักคอมพิวเตอร์ มบส. จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนเว็บไซต์มหาวิทยาลัยสู่การจัดอันดับ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยมี ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากหน่วยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมหารือแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนการจัดการเว็บไซต์มหาวิทยาลัยสู่การจัดอันดับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรทุกระดับตั้งแต่ท่านนายกสภามหาวิทยาลัย ท่านอธิการบดีคณะผู้บริหาร ที่ต้องช่วยวางแผนยุทธศาสตร์ และวิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในทุกมิติ ไปพร้อมกัน ตามนโยบาย วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยต่อไป ณ ห้องประชุมอาคาร 10 ชั้น 10