เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักคอมพิวเตอร์ มบส. นำโดย อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ผลงาม ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมประชุมหารือ“การจัดทำระบบทดสอบความรู้ความเข้าใจดิจิทัล” ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผ่านการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Webex) โดยเป็นการประชุมจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่งเข้าร่วมการประชุมเพื่อหารือแนวทางการพัฒนาระบบทดสอบความรู้ความเข้าใจดิจิทัล ใน 3 ประเด็น ดังนี้ 1. การจัดทำระบบทดสอบความรู้ความเข้าใจดิจิทัล และระบบประเมินสมรรถนะ 2. ระดับความคิดเห็นการจัดทำระบบและการประเมินสมรรถนะให้ตอบโจทย์การพัฒนากำลังคน และ 3. สรุปภาพรวมการรับความคิดเห็น การประชุมในครั้งนี้เป็นการเก็บความคิดเห็นจากมหาวิทยาลัยราชภัฏฯ เพื่อนำไปพัฒนาระบบให้สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนากำลังคนให้มีความพร้อมในการพัฒนาความรู้เข้าเข้าใจดิจิทัลของมหาวิทยาลัยราชภัฏฯ ให้ครบทุกมิติ