เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักคอมพิวเตอร์ มบส. จัดประชุมหารือแนวทางการจัดการเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา : การจัดกลุ่มสีให้เข้ากับหมวดหมู่ข้อมูลที่ปรากฎในเว็บไซต์มหาวิทยาลัย พร้อมการคัดเลือกองค์ประกอบในการสื่อสารความเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในมิติด้านธุรกิจการศึกษา โดยมี อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ผลงาม ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ เป็นประธานเปิดประชุม ซึ่งได้รับเกียรติจาก : อาจารย์ ดร.วิสิทธิ์ โพธิวัฒน์ สาขาครีเอทีฟกราฟิก คณะมนุษยศาสตร์ฯ มบส. บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์การจัดกลุ่มสีให้เข้ากับหมวดหมู่ข้อมูลที่ปรากฎในเว็บไซต์มหาวิทยาลัย จะต้องเรียบง่ายมีความสม่ำเสมอไม่สับสน สร้างความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ ซึ่งจะช่วยกระตุ้นความสนใจของผู้ชม และจัดระเบียบให้กับเนื้อหาต่าง ๆ ออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting