เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักคอมพิวเตอร์ มบส. จัดประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจสอบเว็บไซต์ โดยมี อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ผลงาม ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย ผศ.ดร.ดุษฎี เทิดบารมี รองผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ นายวีรวุฒิ ฉัตรธนโชติกุล นักวิชาการคออมพิวเตอร์ กล่าวถึงผู้ดูแลเว็บไซต์ต้องพัฒนาเว็บไซต์ที่มีคุณภาพ โดยปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง มีความถูกต้องให้เป็นปัจจุบัน อีกทั้งเว็บไซต์ต้องรองรับภาษาอังกฤษเพื่อให้เป็นสากล รวมถึงการตรวจสอบ Deadlink ความหมาย Error แต่ละชนิด การแก้ไขลิงค์ที่ Error ติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน ตลอดจนทุกเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยต้องอยู่ใต้โดเมน (bsru.ac.th) เท่านั้น ณ ห้องประชุมอาคาร 10 ชั้น 10