เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักคอมพิวเตอร์ มบส. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเผยแพร่ผลงานและคอนเทนต์ผ่าน Google Scholar และ Medium Weblog” โดยมี อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดการอบรม และได้รับเกียรติจาก ผศ.วิชุณี สารสุวรรณ และ ผศ.ดร.ดุษฎี เทิดบารมี รองผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการนำผลงานวิชาการผ่าน Medium Weblog โดยมีคณาจารย์ มบส. ให้ความสนใจและเล็งเห็นถึงความสำคัญของการอบรมครั้งนี้เป็นอย่างมาก ตลอดจนทำให้ผลงานทางวิชาการได้รู้จักมากบน Social ส่งผลต่อการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยต่อไป ออนไลน์ผ่าน Zoom Application