เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักคอมพิวเตอร์ มบส. จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการพัฒนาสมรรถนะและทักษะดิจิทัลสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 1/2566 โดย อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ผลงาม ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินงานการพัฒนาสมรรถนะและทักษะดิจิทัลสำหรับนักศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะดิจิทัลฯ เข้าร่วมประชุม/หารือ แนวทางการทดสอบ/พัฒนา/รายงานผลการพัฒนาและทดสอบทางด้านสมรรถนะทักษะดิจิทัลสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 ออนไลน์ผ่าน Zoom Application