เมื่อวันที่ 4 – 5 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักคอมพิวเตอร์ มบส. จัดอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะและทักษะดิจิทัลสำหรับนักศึกษา : กิจกรรมที่ ๒ การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับนักศึกษา (ชั้นปีที่ 3) ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อพัฒนาทักษะดิจิทัลพื้นฐานทางด้านคอมพิวเตอร์ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ตลอดจนทดสอบความรู้หลังการอบรมเพื่อให้นำความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีประสิทธิภาพต่อไป ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา