เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักคอมพิวเตอร์ มบส. ประชุมออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting : ทดสอบการใช้งานระบบ e-Office Automation หลังจากการอบรม (ครั้งที่ 2) โดยมี อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม รองอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดประชุม พร้อมด้วยผู้บริหารของสำนักคอมพิวเตอร์ และเจ้าหน้าที่ธุรการ (กองกลาง สนอ.)เข้าร่วมทดสอบการใช้งานระบบ e-Office Automationเพื่อให้กระบวนการ/ขั้นตอนดำเนินงานของระบบฯ ในรูปแบบของหน่วยงานต่อไป