ระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2566 อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม รองอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักคอมพิวเตอร์ได้รับเกียรติเชิญเป็นวิทยากรบรรยายให้กับวิทยาลัยการฝึกหัดครูมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร หัวข้อ : กลยุทธ์การบริหารงานที่สนับสนุนและเอื้อต่อการพลิกโฉมการผลิตและพัฒนาครู ประกอบด้วย กลยุทธ์การบริหารงานด้านงบประมาณ และกลยุทธ์การบริหารงานด้านบุคลากร ในรูปแบบของรายงานการวิจัย “Modules ในระบu ERP” ณ The Cavalli Casa Resort อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา และผ่านออนไลน์ Zoom Meeting