เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2566 สำนักคอมพิวเตอร์ มบส. จัดอบรมออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting : ทดสอบการใช้งานระบบ e-Office Automation โดยมี ผศ.วิชุณี สารสุวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ เป็นประธานการอบรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ธุรการ (กองกลาง สนอ.),เจ้าหน้าที่ธุรการ (ทุกหน่วยงาน) และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมทดสอบการใช้งานระบบ e-Office Automation เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามกระบวนการ/ขั้นตอนของระบบ ดังกล่าวสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพต่อไป