เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2566 สำนักคอมพิวเตอร์ มบส. จัดอบรมออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting : การเรียนรู้และใช้งานสื่อการเรียนการสอนแบบ AR-VR บนแพลตฟอร์ม EON-XR (หลักสูตร 3 ชั่วโมง) โดยมี อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม รองอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม พร้อมด้วยวิทยากรจากบริษัท Nextech Asia จำกัด บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการทำสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบ AR-VR ซึ่งอาจารย์สามารถนำรูปแบบสื่อออนไลน์ดังกล่าวมาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป