เมื่อวันที่ 16 – 17 มกราคม 2566 สำนักคอมพิวเตอร์ มบส. เข้าร่วมอบรมโครงการการประกันคุณภาพการศึกษา กิจกรรมการอบรมการเขียนรายงานการประเมินตนเอง Self Assessment Report : SAR (หลักสูตรที่ 4 : EdPEx) โดยมี ผศ.วิชุณี สารสุวรรณ และ ผศ.ดร.ดุษฎี เทิดบารมี รองผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวตามที่งานประกันคุณภาพการศึกษา มบส. จัดขึ้น ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา