เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2566 คณะผู้บริหารสำนักคอมพิวเตอร์ จัดประชุมทีมพัฒนาเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยมี อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการพัฒนาเว็บไซต์ดังกล่าว ร่วมหารือวิธีการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ การปรับเปลี่ยนเว็บไซต์มหาวิทยาลัยตามหลัก SEO เพื่อการจัดอันดับมหาวิทยาลัย ออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting