เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2565 สำนักคอมพิวเตอร์ มบส. จัดอบรมการใช้งานระบบ e-Office Automation ให้กับคณะผู้บริหาร คณบดี ผู้อำนวยการ และธุรการกลางมหาวิทยาลัย โดยมีอาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม รองอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดอบรม พร้อมด้วยวิทยากร คุณธารทิพย์ งอกงาม จากบริษัทนากา อินโนเวชัน จำกัด บรรยายเกี่ยวกับขั้นตอนการทำหนังสือราชการผ่านระบบ e-Office Automation เพื่อเรียนรู้กระบวนการ/ขั้นตอนดำเนินงานของระบบฯ นำไปสู่การพัฒนาระบบ e-Office Automation ต่อไป ณ ห้องประชุม ชั้น 13 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยาวงศ์