เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2565 สำนักคอมพิวเตอร์ มบส. เข้ารับรางวัลโครงการประกวดการออกกำลังกายเพื่อลดน้ำหนักรักษาสุขภาพ ครั้งที่ 2 สำหรับอาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัย (ประเภททีม และ ประเภทเดี่ยว) โดยวัดค่าดัชนีมวลการ (BMI) เกณฑ์ปกติ ซึ่งคณะผู้บริหารสำนักคอมพิวเตอร์ เข้ารับรางวัลดังกล่าวทั้ง 2 ประเภท ณ ลานเอนกประสงค์หน้าอาคาร 100 ปีศรีสุริยวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา