เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2565 คณะผู้บริหารและบุคากรสำนักคอมพิวเตอร์ มบส. จำนวน 4 ท่าน เข้ารับโล่และเกียรติบัตรโครงการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมไทย ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ 2566 : โดยมีอาจารย์ ดร.สุรินทร์ ผลงาม ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ เข้ารับโล่บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ครบ 25 ปี , คุณวีรวุฒิ ฉัตรธนโชติกุล เข้ารับเกียรติบัตรอุทิศตนในการขับเคลื่อนทำงานเชิงรุกฯ , คุณบังอร เหล่าปิ่นเพชร และ คุณวุฒิพงศ์ โพธิ์เย็น เข้ารับเกียรติบัตรบุคลากรดีเด่น สายสนับสนุน ณ ห้องประชุม อาคาร 1 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา