เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2565 อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ผลงาม ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณโครงการสนับสนุนกิจกรรมก๊าซเรือนกระจก : กิจกรรมจัดการขยะเพื่อลดสภาวะโลกร้อนระหว่างเดือนธันวาคม พ.ศ 2564 ถึงเดือน สิงหาคม พ.ศ 2565 ณ ห้องประชุม อาคาร 1 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา