เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2565 สำนักคอมพิวเตอร์ มบส. จัดอบรมการใช้งานระบบ e-Office Automation โดยมี อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม รองอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดอบรม พร้อมด้วยผู้บริหารของสำนักคอมพิวเตอร์ และ ผู้บริหาร กอม. + กบมส. (ระดับคณะ) เจ้าหน้าที่ธุรการ (กองกลาง สนอ.) เจ้าหน้าที่ธุรการ (ระดับคณะ) เข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับขั้นตอนการทำหนังสือราชการผ่านระบบ e-Office Automation เพื่อให้กระบวนการ/ขั้นตอนดำเนินงานของระบบฯ ของหน่วยงานต่อไป